٢- آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band): الگوی کف W شکل یا W Bottoms

سه شنبه 6 خرداد 1399 - 2:51

الگوی کف W شکل بخشی از کار Arthur Merrill است. او ۱۶ الگو را تنها به کمک شکل W پیدا کرد. بولینگر هم از الگوی های مختلف W همراه با باندهای بولینگر (Bollinger Bands) استفاده می‌کند تا کف‌های مهم در روندهای نزولی را پیدا کند. این سیگنال به این شکل است که الگویی شبیه به W در کف روند نزولی تشکیل می‌شود، به طوری که کف دوم بالاتر از کف اول است، اما در بالای باند پایینی قرار دارد.

فرآیند تشخیص سیگنال کف W

  1. کف قیمتی در بازار تشکیل می‌شود. این کف قیمتی معمولاً در زیر باند پایینی بولینگر قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که این یک شرط نیست و شاید کف اول در بالای باند پایین هم باشد، اما بهترین نوع سیگنال زمانی صادر می‌شود که کف اول در زیر باند پایینی تشکیل شده باشد.
  2. جهش صعودی به سمت خط میانی باندهای بولینگر به راه می‌افتد.
  3. اما بازار دوباره به سمت پایین باز می گردد و کف جدیدی در بازار تشکیل می‌شود. این کف جدید حتماً باید در بالای باند پایینی بولینگر باشد. تشکیل کف دوم در بالای باند پایینی بولینگر نشان می‌دهد که حرکت نزولی اخیر ضعیف بوده است.
  4. الگو یا سیگنال کف W شکل با جهش صعودی بازار از کف دوم تائید می‌شود و مقاومت اولیه بازار شکسته می‌شود.
سیگنال کف W در اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Band

تشخیص سیگنال W کار ساده ای است. این سیگنال نشانگر تشکیل کف قیمتی در بازار است و فرصت ورود به معامله خرید را فراهم می کند.


۱ – آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band): معرفی باند های بولینگر
٢ – آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band): الگوی کف W شکل یا W Bottoms (شما در همین صفحه هستید)
۳ – آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band): اوج M شکل یا M Tops
۴ – آموزش اندیکاتور بولینگر (Bollinger Band): شکست و ارتفاع باندهای بولینگر


آشنایی با سایر اندیکاتور ها:

آخرین مطالب