الگوی پخشی با دو خط روندی نزولی

دوشنبه 29 شهریور 1395 - 11:00

الگوی پخشی با دو خط روندی نزولی

.

الگوی پخشی با دو خط روندی نزولی

.

در این الگو، دامنه محدود نوسانی رفته رفته افزایش می یابد. در ظاهر با یک حرکت نزولی مواجه هستیم. اما در واقعیت، یک دامنه محدود نوسانی است. شکست الگو نشانگر مسیر بعدی بازار خواهد بود.
در این الگو، بایستی حداقل دو اوج و دو کف قیمتی شکل گیرد. در شکست های صعودی، نیازمند کاهش جزئی قیمت پیش از شکست هستیم. در صورتی که کاهش جزئی روی دهد، یک خط افقی از بالاترین سطح قیمتی در الگو رسم می کنیم. این خط، اولین هدف قیمتی بازار خواهد بود.
در شکست های نزولی، بایستی منتظر افزایش جزئی ماند. پس از این که دو اوج و دو کف قیمتی تشکیل شد و افزایش جزئی هم مشاهده شد، خط افقی از آخرین و پایین ترین سطح قیمتی الگو رسم می کنیم. شکست این خط افقی به منزله شکست نزولی است. برای برآورد هدف قیمتی، ارتفاع الگو را از سطح شکست کم می کنیم. ارتفاع الگو، فاصله میان بالاترین و پایین ترین سطح الگو است.

.

مثال اول

.

الگوی پخشی با دو خط روندی نزولی

.

در نمودار یک ساعته USDCHF، شاهد تشکیل الگوی پخشی با دو خط روندی نزولی هستیم. بعد از تشکیل الگو، بایستی منتظر شکست ماند. در مثال بالایی، جفت ارز پس از تشکیل آخرین کف قیمتی، به سمت بالا برگشته و به سقف الگو برخورد کرده است. در ادامه، نرخ برابری از آخرین و پایین ترین سطح قیمتی الگو عبور کرده و به اندازه ارتفاع الگو سقوط کرده است.

.

مثال دوم

.

الگوی پخشی با دو خط روندی نزولی

.

در نمودار بعدی، پس از حرکت صعودی، الگو ظاهر شده است. همان طور که گفته شد، در شکست های صعودی هدف قیمتی، بالاترین سطح قیمت در الگو است.