تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
یکشنبه۲۲ می ۲۰۲۲
12:30
CHF
مجمع جهانی اقتصاد
پیش بینی:
واقعی:
دوشنبه۲۳ می ۲۰۲۲
تعطیلی
تعطیلی بانکی
03:35
AUD
سخنرانی عضو بانک رزرو استرالیا - Kent
پیش بینی:
واقعی:
12:30
CHF
مجمع جهانی اقتصاد
پیش بینی:
واقعی:
12:30
EUR
شاخص انتظارات کسب و کار آلمان (مه)
پیش بینی: 83.5
واقعی: 86.9
12:30
EUR
شاخص شرایط فعلی کسب و کار آلمان (مه)
پیش بینی: 95.8
واقعی: 99.5
12:30
EUR
شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (مه)
پیش بینی: 91.4
واقعی: 93.0
14:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
18:45
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Nagel
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
20:45
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
پیش بینی:
واقعی:
سه شنبه۲۴ می ۲۰۲۲
03:15
NZD
شاخص خرده فروشی خالص (فصلی)
پیش بینی:
واقعی: 0.0%
03:15
NZD
شاخص خرده فروشی (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی:
واقعی: -0.5%
04:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - George
پیش بینی:
واقعی:
05:00
JPY
شاخص PMI بخش خدماتی (مه)
پیش بینی:
واقعی: 51.7
12:00
EUR
شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (مه)
پیش بینی: 54.0
واقعی: 54.7
12:00
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی آلمان (مه)
پیش بینی: 57.2
واقعی: 56.3
12:30
CHF
مجمع جهانی اقتصاد
پیش بینی:
واقعی:
12:30
EUR
گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
پیش بینی: 54.9
واقعی: 54.4
12:30
EUR
شاخص PMI ترکیبی (تولید و خدماتی) (مه)
پیش بینی: 55.3
واقعی: 54.9
12:30
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی (مه)
پیش بینی: 57.5
واقعی: 56.3
13:00
GBP
شاخص PMI ترکیبی
پیش بینی: 56.5
واقعی: 51.8
13:00
GBP
گزارش PMI بخش تولیدی
پیش بینی: 54.9
واقعی: 54.6
13:00
GBP
شاخص PMI بخش خدماتی
پیش بینی: 56.9
واقعی: 51.8
14:30
GBP
سخنرانی نایب رئیس بانک مرکزی انگلستان - Woods
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی: 1.6%
17:00
CAD
شاخص عمده فروشی (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.9%
واقعی: 0.2%
18:15
USD
گزارش PMI بخش تولیدی (مه)
پیش بینی: 57.5
واقعی: 57.5
18:15
USD
شاخص PMI ترکیبی (تولید و خدماتی) (مه)
پیش بینی:
واقعی: 53.8
18:15
USD
شاخص PMI بخش خدماتی (مه)
پیش بینی: 55.2
واقعی: 53.5
18:30
USD
شاخص فروش خانه های نوساز (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی: -16.6%
18:30
USD
شاخص فروش خانه های نوساز (آوریل)
پیش بینی: 750K
واقعی: 591K
20:50
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
21:45
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان- Tenreyro
پیش بینی:
واقعی:
22:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
چهارشنبه۲۵ می ۲۰۲۲
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی: -0.690M
واقعی: 0.567M
04:15
AUD
سخنرانی عضو بانک رزرو استرالیا - Ellis
پیش بینی:
واقعی:
06:00
AUD
شاخص اتمام پروژه های ساخت و ساز (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 1.0%
واقعی: -0.9%
06:30
NZD
تعیین نرخ بهره بانک رزرو نیوزیلند
پیش بینی: 2.00%
واقعی: 2.00%
06:30
NZD
بیانیه سیاست گذاری پولی بانک مرکزی نیوزیلند
پیش بینی:
واقعی:
06:30
NZD
بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند
پیش بینی:
واقعی:
07:30
NZD
کنفرانس خبری بانک رزرو نیوزیلند
پیش بینی:
واقعی:
10:30
EUR
شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 4.0%
واقعی: 4.0%
10:30
EUR
شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.2%
10:30
EUR
شاخص فضای مصرف کننده آلمان (ژوئن)
پیش بینی: -26.0
واقعی: -26.0
11:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Panetta
پیش بینی:
واقعی:
12:30
CHF
مجمع جهانی اقتصاد
پیش بینی:
واقعی:
12:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
گزارش ثبات سیستم مالی ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
14:15
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Lane
پیش بینی:
واقعی:
15:35
JPY
سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن - Kuroda
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (خالص) (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: 0.3%
17:00
USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: 0.4%
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -0.737M
واقعی: -1.019M
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی: -1.061M
19:45
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان- Tenreyro
پیش بینی:
واقعی:
20:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Beermann
پیش بینی:
واقعی:
20:45
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Brainard
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
گزارش آخرین نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا - FOMC Minutes
پیش بینی:
واقعی:
پنجشنبه۲۶ می ۲۰۲۲
تعطیلی
تعطیلی بانکی - سوئیس
01:40
NZD
سخنرانی رئیس بانک رزرو نیوزیلند - Orr
پیش بینی:
واقعی:
06:00
AUD
شاخص مخارج سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 1.5%
واقعی: -0.3%
12:30
CHF
مجمع جهانی اقتصاد
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: -1.3%
واقعی: -1.5%
17:00
USD
شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 8.0%
واقعی: 8.1%
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 215K
واقعی: 210K
17:00
CAD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 2.0%
واقعی: 2.4%
17:00
CAD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 1.4%
واقعی: 0.0%
18:30
USD
شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -2.0%
واقعی: -3.9%
( امروز ) جمعه۲۷ می ۲۰۲۲
04:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص در شهر توکیو (سالانه) (مه)
پیش بینی: 2.0%
واقعی: 1.9%
04:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص در شهر توکیو (ماهانه) (مه)
پیش بینی:
واقعی: 0.1%
06:00
AUD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.9%
واقعی: 0.9%
16:05
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bullard
پیش بینی:
واقعی:
16:05
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Lane
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص خالص PCE (سالانه) (آوریل)
پیش بینی: 4.9%
واقعی: 4.9%
17:00
USD
شاخص خالص PCE (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.3%
17:00
USD
تراز تجاری بخش کالا (آوریل)
پیش بینی:
واقعی: -105.94B
17:00
USD
شاخص تورمی PCE (سالانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی: 6.3
17:00
USD
شاخص تورمی PCE (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی: 0.2%
17:00
USD
مخارج شخصی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.7%
واقعی: 0.9%
17:00
USD
شاخص انبار خرده فروشی (به جز خودرو) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی: 1.7%
18:30
USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (مه)
پیش بینی: 56.3
واقعی:
18:30
USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (مه)
پیش بینی: 59.1
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
شنبه۲۸ می ۲۰۲۲
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند